MENU
Aula_close Layer 1
Risingskolens logo

Anti-mobbestrategi

Formålet med anti-mobbestrategien:

 • At fremme trivsel og læring på skolen
 • At sikre at vi kontinuerligt lever op til vores værdigrundlag og kerneopgave
 • At sikre, vi dels er opmærksomme på mobning, men også at alle har en fælles holdning og vej til at stoppe mobning

Mobning

Mobning er, når en person systematisk, over en periode eller gentagende gange bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.

Konflikt

Konflikt er, en uoverensstemmelse mellem personer. Den indebærer spændinger, men er ikke personlig eller krænkende.

Digital mobning

Digital mobning er, en alvorlig form for mobning, som foregår på digitale medier via internettet eller på mobiltelefoner.

Mobningen kan foregå på blogs, hjemmesider, eller krænkende tekster bliver lagt på nettet eller udsendt, uden at der tages hensyn til at det krænker tredje part eller berører privatlivets fred.

Mobningen kan foregå helt offentlig eller skjult for offeret. Det materiale, som bliver lagt på nettet, kan meget hurtigt spredes til mange. Det kan være meget vanskeligt at slippe af med krænkende materiale, fordi der kan være taget kopier, som efter fjernelse lægges på nettet et nyt sted.

Forebyggelse

Alle medarbejdere bestræber sig på at være gode rollemodeller i dagligdagen i omgangen med alle.

Vi handler på viden og fornemmelser om manglende trivsel, og vi italesætter problematikken i fællesskabet med henblik på at finde fælles løsninger.

Det er altid de voksne (ledere, medarbejde og forældre), der har ansvaret for at der er et godt socialt miljø i klassen, - og på skolen generelt.

På alle forældremøder er klassens og årgangens trivsel på dagsordenen. Det enkelte medarbejderteam orienterer løbende, og mindst en gang årligt, skolens ledelse om klassens trivsel.

Eleverne bidrager til den gode stemning og trivsel i klassen samt at støtte og hjælpe hinanden omkring egen læring og udvikling. Eleverne udviser empati og evner at indgå kompromis. Eleverne udviser respekt for hinanden og tager ansvar for hinandens og skolens ting.

Forældrene understøtter klassens gode stemning og trivsel i klassen. Forældrene arbejder respektfuld med fælles beslutninger omkring klassen og omtaler børn og voksne i klassen understøttende for skolens arbejde. Forældrene har en vigtig opgave i at være gode rollemodeller for deres barn og de øvrige klassekammerater.

Forældrene er aktive medspillere, som gennem positiv opbakning til fødselsdage, sociale arrangementer mm. er medunderstøttende for klassens fælleskab.

Hvordan arbejder vi med gode relationer?

Medarbejdere og elever, eleverne imellem

Eleverne skal opleve og opfatte medarbejderne, som personer der tager et personligt ansvar for den sociale trivsel hos det enkelte barn og i fællesskabet. Medarbejderne håndterer evt. mobning og følger op på elevernes trivsel i dagligdagen. Diversitet er en ressource og et potentiale, som er medvirkende til at skabe styrkede fællesskaber.

Relationer er meget prægede af vores gensidige sprog, hvorfor alle medarbejdere, forældre og elever skal tale ordentligt og respektfuldt til hinanden.

Som voksne skal vi hjælpe eleverne i at håndtere konflikter ved at give dem redskaber, så de bliver i stand til at sige til og fra. Venskaber og fællesskaber er vigtige, og skal understøttes af de voksne, så eleverne oplever at de kan noget selv og sammen med andre.

Hvordan sikrer vi en løbende opmærksomhed på mobning?

Det er skolens personale, som sammen med forældrene skal være opmærksomme på elevernes manglende trivsel. Når trivsel og fælles regler jævnligt og hen over året drøftes i klasserne, så får eleverne tillid til at de voksne omkring dem er troværdige og aktivt interesserede i at sikre et godt og trygt miljø i skolen.

Ved mistanke om mobning:

 • Der arbejdes med en handleplan for klassen, hvor forbedring af trivsel er på dagsordnen.
 • Der opstilles, sammen med eleverne, regler for god adfærd og trivsel.
 • Eleverne har tillid til, at medarbejderne er troværdige og alt kan italesættes.
 • Arbejdet er en teamindsats, således at alle i et team tager ansvar for løsninger og observationer. I særlige situationer deltager ledelsen i møder med klasseteam og evt. forældre.
 • Involverede forældre inddrages, og der sikres god og tydelig kommunikation til hele forældregruppen.
 • Alle voksne både i og udenfor skolen arbejder sammen om at skabe gode og brugbare løsninger for alle.
 • Det skal være muligt at aflæse, observere og forstå den enkelte elev, også når problemer ikke italesættes af barnet.

Hvad gør vi helt konkret, når vi konstatere mobning?

Handleplan:

 • Afklaring af situationen/omfanget og de involverede parter. Orientering af ledelsen.
 • Beskyttelse af mobbeoffer/ofre. (Ansvaret er hos medarbejdere og ledelse).
 • Involvering af forældre til både mobbere og offer/ofre. (Ansvaret er hos medarbejdere og ledelse).
 • Fastholdelse af, at konflikten først er tilendebragt, når alle oplever trivsel- og alle anerkender, at de ikke længere er en del af en mobnings- "situation" (Ansvaret er hos medarbejdere og ledelse).

Muligheder for handlinger:

Da alle situationer, som udgangspunkt er unikke, så kan vi ikke angive detaljerede løsninger på alle arter af mobning. Vi må henvise til den samlede strategi, som er det fælles grundlag. Herunder henvises alene til muligheder:

 • Samtaler med eleven omkring omfanget, problem, varighed og baggrund mm.
 • At alle forsøger at være lyttende, undersøgende og nysgerrig i forhold til den involverede gruppe, og ikke fordømmende, - og så i forhold til de forskellige opfattelser der må være.
 • Inddragelse af klasser og involverede, hvor de alle (voksne og børn) er ærlige og åbne, så der opleves en reel interesse i at finde løsninger.
 • Inddragelse af forældre. Vi (medarbejdere og ledelse) skal gøre skolens holdning helt klar, og der skal være et reelt ønske om forældrenes aktive medvirken til en løsning.
 • Blandt skolens medarbejdere og ledelse, skal alle være opmærksomme og handlende.

Eksterne og interne aktører bl.a. Inklusionsvejledere) kan naturligvis inddrages.

Skolens medarbejdere og ledelse skal i samarbejde med skolens bestyrelse sikre ejerskab til anti-mobbe-strategien.

Forældre skal præsenteres for planen, der skal være lettilgængelig og findes på de digitale platforme.

Skoleleder, Pernille Sisse Wessel.

Bestyrelsesformand, Lotte Foged Eis- Hansen Østergaard